Summer Meeting - Gặp gỡ Mùa hè

"Summer Meeting" is an annual mathematical conference since 2008 organized primarily by alumni of the Faculty of Mathematics and Computer Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City-University of Science, who are doing mathematics abroad.

"Gặp gỡ Mùa hè" là một hội nghị toán học hằng năm kể từ năm 2008 do cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang làm toán ở nước ngoài chủ trì.

Currently the information web page is hosted at https://www.math.hcmus.edu.vn/index.php/en/news/175-summer_meeting

Summer Meeting 2020 - Gặp Gỡ Mùa Hè 2020

The 2020 Meeting is planned for Saturday 25 July and Sunday 26 July 2020.

Gặp Gỡ Mùa Hè 2020 được dự kiến tổ chức vào ngày Thứ bảy 25/7 và Chủ nhật 26/7/2020.

The web page for the conference is here: Summer Meeting 2020.

Trang web của hội nghị ở đây: Summer Meeting 2020.

Past meetings - Những lần trước

Bài viết Mười năm Gặp gỡ Mùa hè, đăng trên tờ Thông tin Toán học của Hội Toán học Việt Nam, số 3, 2018.