Tin mới

"Summer Meeting" is an annual mathematical conference since 2008 organized primarily by alumni of the Faculty of Mathematics and Computer Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City-University of Science, who are doing mathematics abroad.

"Gặp gỡ Mùa hè" là một hội nghị toán học hằng năm kể từ năm 2008 do cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang làm toán ở nước ngoài chủ trì.

Summer Meeting 2020

The 2020 Meeting is planned for Saturday 25 July and Sunday 26 July 2020. Updated 10 July 2020: Due to COVID-19 pandemic, many speakers and organizers are not able to travel, therefore the meeting is currently postponed. The organizers regret inconvenience this may cause.

Gặp Gỡ Mùa Hè 2020 được dự kiến tổ chức vào ngày Thứ bảy 25/7 và Chủ nhật 26/7/2020. Cập nhật ngày 10/07/2020: Vì dịch COVID-19, nhiều người báo cáo và người tổ chức không thể đến được, vì vậy hội nghị bị hoãn. Ban tổ chức lấy làm tiếc về điều này.

Organizers - Ban tổ chức

Program committee - Ban chương trình

  • Lý Kim Hà (VNUHCM-US) (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Hoàng Văn Hà (University of Rouen - Normandie, France) (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Trần Vĩnh Hưng (University of Wisconsin – Madison, USA) (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Nguyễn Tiến Khải (North Carolina State University, USA) (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Huỳnh Quang Vũ (VNUHCM-US) (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Local organizing committee - Ban tổ chức địa phương

  • Nguyễn Lê Hoàng Anh (VNUHCM-US)
  • Võ Đức Cẩm Hải (VNUHCM-US)

Supported by - Được hỗ trợ bởi