Tin mới

Chương trình đào tạo ngành Toán học (cũng như các ngành khác trong Trường) hiện hành là chương trình Khóa 2016, có trên trang web của Trường. Các chương trình đào tạo (CTĐT) cho các khóa sau chưa được Trường chính thức phê duyệt và ban hành (văn bản chính thức phải được kí và đóng dấu). Để cung cấp thông tin kịp thời do người học, Khoa Toán - Tin học đưa ở đây các bản dự thảo các chương trình cho các khóa này, dự kiến sẽ được phê duyệt nguyên văn.

  • CTĐT Khóa 2017: Cơ bản trùng với CTĐT Khóa 2016, bổ sung danh sách các môn tự chọn ở Phụ Lục 1 (cuối văn bản)
  • CTĐT Cử nhân Tài năng (CNTN) Khóa 2017: trùng với CTĐT Khóa 2017
  • CTĐT Khóa 2018: Cơ bản trùng với CTĐT Khóa 2017
  • CTĐT CNTN Khóa 2018: Từ Khóa 2018 để tốt nghiệp Chương trình CNTN sinh viên phải đạt tổng số tín chỉ tài năng tối thiểu là 33 TC. Danh sách các học phần tài năng có trong bảng ở Phụ Lục 2 (cuối văn bản). Sinh viên bắt buộc phải học Seminar chuyên ngành 4 TC và Luận văn tốt nghiệp 10 TC (trang 2).
  • CTĐT Khóa 2019: có nhiều thay đổi so với Khóa 2018 (chuẩn đầu ra, chuyên ngành, danh sách môn học, ...)
  • CTĐT CNTN Khóa 2019: sẽ được cung cấp sau, dự kiến trùng với CTĐT Khóa 2019 với những yêu cầu bổ sung cho CNTN như Khóa 2018