♥ Announcement No. 1

♥ Registration Form

♥ Titles and Abstracts

DHKHTN 7 2024 02

 

 Program 

 

1/8

2/8

3/8

4/8

Place/time

ĐHKHTN

PTNK

ĐHKHTN

Vũng Tàu

8:00-8:30

Giám Đốc ĐHQG phát biểu

Hiệu Trưởng Trường PTNK phát biểu

Trưởng Khoa Toán-Tin Học phát biểu

 

8:30-9:10

Nguyễn Quốc Hưng

Phạm Tuấn Huy

Trương Trung Tuyến 

 

9:15-9:30

Nguyễn Minh Quân

Trần Nguyễn Nam Hưng

Phùng Trọng Thực

 

9:30-10:00

Refreshments

Refreshments

Refreshments

 

10:00-10:40

Trần Minh Bình

Nguyễn Tiến Trình

Trần Vũ Khanh

Nguyễn Công Phúc

10:45-11:25

Trần Vĩnh Hưng

Hồ Phạm Minh Nhật

Nguyễn Huy Tuấn

Nguyễn Hoài Minh

11:30-14:00

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

14:00-14:40

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Khải

   

14:45-15:00

Nguyễn Tiến Đạt 

Vương Trung Dũng 

15:00-15:30

Refreshments

Refreshments

Banquet in Vung Tau (19:00-22:00)

 

15:30-16:10

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Chung Nhân Phú

   

16:15-16:55

Nguyễn Đình Thi (short Talk)

Lê Long Triều