Dưới đây có các danh sách chưa đầy đủ các ấn phẩm của cán bộ của Khoa Toán - Tin học, chủ yếu gồm các bài báo đăng trên các tạp chí học thuật, xếp theo năm hoặc năm học.

Below there are incomplete lists of publications, mainly of journal papers, by faculty members, by academic years.

Danh sách trước năm 2015 dựa vào cơ sở dữ liệu của MathSciNet.

Prior to the year 2015 these lists were based on MathSciNet database.