Hướng nghiên cứu

Khoa có một số hướng nghiên cứu có truyền thống và đông người tham gia như giải tích, phương trình đạo hàm riêng, cơ học, tối ưu, đại số nhóm, tính toán số và máy tính, ... Bên cạnh đó những năm gần đây đã có những nghiên cứu trong toán tài chính, giáo dục toán học, đại số tính toán, đại số giao hoán, giải tích số, tôpô, cơ học tính toán, thống kê, khoa học dữ liệu ...

Công trình nghiên cứu

Các thành tựu nghiên cứu ở Khoa thường xuyên được công bố trên các tạp chí khoa học, báo cáo tại các hội nghị, và ứng dụng vào giảng dạy và thực tiễn. Các thành viên và nhóm nghiên cứu của Khoa thường xuyên nhận được các giải thưởng khoa học, được mời báo cáo khoa học tại các hội nghị, mời đến làm việc tại các trường, viện trong nước và nước ngoài, và tham gia các hội đồng khoa học.

Cán bộ của Khoa thường xuyên tham gia và chủ trì các đề tài khoa học cấp Trường, cấp Đại học Quốc gia, cấp Nhà nước, các hoạt động liên quan tới các đề tài này do Phòng Khoa học Công nghệ của Trường quản lí.

  • Danh sách ấn phẩm: danh sách các bài báo học thuật và các công bố khoa học khác của thành viên của Khoa

Chuyên đề, hội thảo, hội nghị

HNKHT 2020 anh

Khoa thường xuyên tổ chức các sự kiện, khóa học, hội thảo, hội nghị khoa học, seminar chuyên đề mở rộng rãi cho nhiều đối tượng tham dự. Thông báo về các seminar này có ở mục Tin nghiên cứu.

Các nhóm nghiên cứu thường tổ chức các hoạt động khoa học riêng. Các nhóm này thường do một hay vài thành viên của Khoa chủ trì cùng với các cộng tác viên trong đó có các sinh viên, học viên cao học, và nghiên cứu sinh. Để tham gia các hoạt động của nhóm cần liên hệ với những người chủ trì của nhóm.

Phòng chuyên đề: