Giáo Sư Phạm Tỉnh Quát là người phụ trách đầu tiên của Ban Toán Đại học Khoa học Sài gòn, nay là Khoa Toán-Tin ĐHKHTN Tp. HCM. Trên tờ Thông Tin Toán Học (Hội Toán học Việt Nam) số tháng 12 năm 2009 có bài viết của tác giả Đào Phương Bắc về Giáo sư Phạm Tỉnh Quát. Khoa Toán-Tin xin đăng tải lại toàn bộ thông tin này để sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên và các thân hữu của Khoa Toán-Tin biết thêm về các nhân vật lịch sử trong giai đoạn hình thành và phát triển của Khoa Toán-Tin.

Xin xem file đính kèm.