Tin mới

  • Khoa Toán - Tin học tuyển dụng 2 vị trí Giảng viên / Trợ giảng với tiêu chí là tốt nghiệp đại học ngành Toán / Toán - Tin / Sư phạm Toán loại Giỏi trở lên, ưu tiên ứng viên có trình độ thạc sĩ trở lên.
  • Khoa Sư phạm tuyển dụng 1 vị trí Trợ giảng ngành Sư phạm Toán với tiêu chí tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Toán loại Khá trở lên, ưu tiên ứng viên có năng lực ngoại ngữ bậc 4 hoặc tương đương trở lên.
Thông tin chi tiết hơn có trong Thông báo đăng trên trang web của Trường Đại học Đà Lạt: