Tin mới

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ Nafosted) thông báo tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ sau Tiến sĩ trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020 trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia.

1. Nội dung và mức hỗ trợ

– Chi phí đi lại trực tiếp tới đơn vị chủ trì nghiên cứu sau Tiến sĩ và ngược lại;

– Sinh hoạt phí theo mức công lao động đối với thành viên thực hiện nhiệm vụ KHCN trong thời gian không quá 12 tháng.

2. Điều kiện xem xét hỗ trợ

– Có bằng Tiến sĩ và là tác giả chính của ít nhất một (01) bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời gian năm (05) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Quỹ ưu tiên xem xét đối với nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

– Được một nhà khoa học của Việt Nam nhận bảo trợ thực hiện nghiên cứu sau Tiến sĩ. Người bảo trợ nghiên cứu sau Tiến sĩ phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn:

i) Là tác giả chính của ít nhất một (01) bài báo khoa học đăng trên tạp chí ISI có uy tín trong thời gian năm (05) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

ii) Không là người hướng dẫn nhà khoa học đề nghị hỗ trợ tại bậc đào tạo Tiến sĩ;

– Có tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam nhận làm đơn vị chủ trì nghiên cứu sau Tiến sĩ. Quỹ ưu tiên xem xét đối với trường hợp đơn vị chủ trì nghiên cứu sau Tiến sĩ khác với đơn vị đào tạo Tiến sĩ của nhà khoa học đề nghị hỗ trợ.

3. Yêu cầu về kết quả thực hiện nghiên cứu sau Tiến sĩ

– Là tác giả chính của ít nhất một (01) bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín có nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu đã đăng ký;

– Các kết quả nghiên cứu có ghi nhận sự hỗ trợ của Quỹ.

Lưu ý:

– Nhà khoa học thực hiện nghiên cứu sau Tiến sĩ có thể được nhận công lao động khoa học do người bảo trợ nghiên cứu sau Tiến sĩ chi trả từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác;

– Trường hợp người bảo trợ nghiên cứu sau Tiến sĩ là chủ nhiệm đề tài các cấp sử dụng kinh phí đề tài chi trả thêm công lao động, nguyên vật liệu và các chi phí khác có liên quan để thực hiện nghiên cứu sau Tiến sĩ, bài báo quốc tế/ISI có uy tín là kết quả nghiên cứu sau Tiến sĩ được công nhận đồng thời là kết quả của đề tài.

6. Thông tin thời gian liên quan đến xử lý hồ sơ

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 20/8/2020 đến hết ngày 20/9/2020.

– Đánh giá xét chọn hồ sơ: 15/11/2020.

– Thông báo kết quả: 30/11/2020

– Ký hợp đồng, cấp kinh phí: 12/2020 – 01/2021

Chi tiết hơn vui lòng xem trên trang của Quỹ.