Tin mới

Khoa Toán - Tin học nhận được thông tin từ một cựu sinh viên đang học tại ĐH Klagenfurt (Áo) về các học bổng tiến sĩ toán ở đó. Yêu cầu hiểu biết sâu một trong những lĩnh vực: discrete optimization, combinatorics, regularization methods, parameter identification, computational stochastics and stochastic control, dynamical systems, Bayesian statistics.

Giá trị học bổng trên 2000 euro/tháng.

Thông tin chi tiết có tại: https://www.aau.at/wp-content/uploads/2020/05/Mitteilungsblatt-2019-2020-21.pdf