Tin mới

Khoa Toán - Tin học nhận được từ một cựu sinh viên hiện đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Vienna, Áo thông tin một số học bổng tiến sĩ như sau: