Tin mới

Quyết định số 1791/QĐ-KHTN về việc sáp nhập Bộ môn Tài chính Định lượng vào Bộ môn Xác suất Thống kê, Khoa Toán – Tin học do trường Đại học Khoa học Tự nhiên ban hành ngày 14/10/2022 đồng nghĩa với việc toàn bộ nhân sự Bộ môn Tài chính định lượng trở thành nhân sự Bộ môn Xác suất thống kê. Việc này không ảnh hưởng đến công tác đào tạo đang diễn ra đối với chuyên ngành Tài chính định lượng thuộc ngành Toán học đối với các Khóa 2020 trở về trước và thuộc ngành Toán ứng dụng đối các Khóa 2021 trở đi.