Tin mới

Các sinh viên đã đăng ký môn Tổ chức quản lý lớp học, Kỹ thuật đánh giá lớp học, Seminar sư phạm không đáp ứng đủ điều kiện tiên quyết trong chương trình đào tạo sẽ bị hủy học phần. Sinh viên cần nộp Đơn về VP Khoa xin hủy môn và bổ sung học phần khác thay thế.

Môn tiên quyết:

- Tổ chức quản lý lớp học: Phương pháp dạy học tối ưu, Tâm lý học sư phạm

- Kỹ thuật đánh giá lớp học: Phương pháp dạy học tối ưu

- Seminar sư phạm: Giáo dục học, Phương pháp dạy học tối ưu, Kỹ thuật đánh giá lớp học.

Thời gian khoa nhận đơn: từ 9h00 ngày 12/9/2022 - 16h00 ngày 13/9/2022. 

Sau thời gian trên, nếu sv không nộp Đơn xin hủy và bổ sung học phần thay thế, Khoa sẽ tự hủy học phần sv không đủ điều kiện tiên quyết.