Tin mới

Bộ môn Xác suất - Thống kê dự kiến tổ chức đợt bảo vệ luận văn cao học ngành Xác suất Thống kê vào cuối tháng 9/2022.

Đề nghị các học viên cao học có dự kiến bảo vệ đăng ký theo các bước sau:

1) Trước ngày 28/09: Giảng viên hướng dẫn gửi mail cho trưởng Bộ môn để đề nghị cho học viên bảo vệ. Trong mail cho biết các thông tin:

  • Họ tên người hướng dẫn
  • Họ tên học viên cao học
  • Tên đề tài
  • Đề xuất hai phản biện

2) Ngày 05/09: Học viên gặp Trưởng Bộ Môn lúc 10 giờ để nhận đề nghị bảo vệ của Bộ môn. Sau đó học viên gửi hồ sơ cho phòng Sau đại học.

3) Buổi bảo vệ dự kiến vào tuần lễ thứ 3 của tháng 09-2020.

Bộ môn Xác suất Thống kê