Tin mới

Khoa Toán - Tin học nhận đơn đăng ký xét vào/ra Chương trình Cử nhân Tài năng (CNTN) ngành Toán học cho Học kì 2 Năm học 2021-2022. Việc xét dùng Quy định về việc tuyển chọn sinh viên vào Chương trình CNTN của Trường ban hành theo Quyết định số 1804B/QĐ-KHTN ngày 07 tháng 11 năm 2019.

Điều kiện xét chuyển ra: Sinh viên làm đơn về Văn phòng khoa theo lịch dưới đây. Vì những ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới lịch học, đợt này Phòng đào tạo không tự động chuyển sinh viên ra khỏi chương trình.

Điều kiện xét tuyển vào:

  • Sinh viên Khóa 2020, 2021

  • Điểm trung bình học tập các học phần từ đầu khóa học đến nay (kể cả các học phần trong học kì 1 năm học 2021-2022) từ 7,0 trở lên.

Sinh viên gửi đơn đăng ký theo mẫu và các tài liệu thuyết minh các hoạt động ngoại khóa, kết quả học thuật, nghiên cứu khoa học nếu có (không cần bản gốc) về Văn phòng Khoa Toán Tin học qua email ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) từ ngày 16/3/2022 đến 11g30 ngày21/3/2022 (theo thời điểm nhận đơn).