Tin mới

Danh sách các học phần sau đây sẽ bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký quá ít (dưới 10 sv):

1. MTH10124_Tổ chức và quản lý lớp học

2. MTH10125_Kỹ thuật đánh giá lớp học

3. MTH10203_Mô hình toán tài chính

4. MTH10429_Phương pháp phần tử hữu hạn

5. MTH10434_Cơ học vật rắn biến dạng

6. MTH10435_Cơ học chất lỏng

7. MTH10497_Lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn

8. MTH10541_Lý thuyết trò chơi

Sinh viên đã chọn các môn này lưu ý và điều chỉnh đăng ký học phần cho phù hợp.