Tin mới

Khoa Toán - tin học thông báo mở bổ sung học phần: Bài toán không chỉnh cho sinh viên Khóa 2019 với lịch học như sau:

HP: Bài toán không chỉnh: Thứ 3, tiết 2-5 
Cơ sở: Nguyễn Văn Cừ
 
Lưu ý: Học phần này đã được bổ sung vào TKB bậc đại học, HK2, năm học 2021-2022.