Tin mới

Khoa Toán - tin học thông báo mở bổ sung 2 học phần: Vi mô định lượngPhân tích tài chính cho sinh viên Khóa 2018 như sau:

1. Vi mô định lượng : Thứ 4, tiết 7-11
2. Phân tích tài chính :Thứ 5, tiết 7-11
 
Cơ sở: Nguyễn Văn Cừ
 
Lưu ý: Hiện 2 học phần này đã được mở trên hệ thống, sinh viên vào hệ thống để đăng ký các học phần này.