Tin mới

Khoa Toán - Tin học thông báo về việc đăng ký (qua email) các học phần: Seminar, Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập đồ án thực tế như sau:

1) Học phần Seminar:

  • Sinh viên làm đơn theo mẫu
  • Bảng điểm tích lũy

 2) Học phần Khóa luận tốt nghiệp:

  • Sinh viên làm đơn theo mẫu
  • Bảng điểm tích lũy

3) Học phần Thực tập đồ án thực tế:

  • Đơn xin đăng ký môn học có xác nhận của Giảng viên phụ trách theo mẫu.
  • Giấy đánh giá của công ty hoặc nơi thực tập theo mẫu (nộp lại khi kết thúc thực tập).

Cách thức đăng ký và gửi đơn như sau:

  • Sinh viên có thể xin chữ ký điện tử của Giảng viên hướng dẫn học phần hoặc nhờ Giảng viên xác nhận qua email gửi về Khoa.
  • Sinh viên có thể gửi Bảng điểm được lấy trên portal và bổ sung Bảng điểm chính về Văn phòng khoa (khi có thông báo được tập trung đến Trường)
  • Sinh viên dùng email do nhà trường cấp để gửi Đơn về Khoa qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. từ ngày 1/9/ 2021 đến ngày 15/9/2021