Tin mới

Theo thông báo của Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng:

http://ktdbcl.hcmus.edu.vn/index.php/thong-bao/439-thong-bao-v-cong-tac-t-ch-c-thi-cu-i-ky-hk2-2020-2021

1. Khóa tuyển 2019 và 2020 sẽ thi trực tiếp (offline) tại thời điểm phù hợp sau thời gian giãn cách xã hội của Tp.HCM.

2. Đối với Sinh viên khoá tuyển 2017 và 2018: Tổ chức thi trực tuyến (online) và có thể một số môn offline tại thời điểm thích hợp (tùy theo đăng ký chọn lựa của sinh viên), cụ thể:

2.1- Khuyến nghị giảng viên chọn hình thức đánh giá cuối kỳ bằng thi vấn đáp trực tuyến hoặc làm bài tập lớn với thời gian làm bài từ 2 đến 5 ngày (kèm minh chứng theo quy định);

2.2- Với các lớp do nhà trường tổ chức thi: Triển khai cho sinh viên đăng ký thi online (theo lịch đã thông báo) hoặc thi offline (sau thời gian giãn cách, cùng với sinh viên khóa 2019 và 2020). Sinh viên lựa chọn hình thức thi nào thì phải tuân thủ quy định của nhà trường đối với hình thức thi tương ứng.

Vì vậy Khoa Toán - Tin học yêu cầu tất cả sinh viên khóa 2017 và khóa 2018 đang học ít nhất một trong các môn học sau

  • Thống kê nhiều chiều
  • Phương trình đạo hàm riêng
  • Hình học sơ cấp
  • Lý thuyết nhóm
  • Lý thuyết xác suất cơ bản
  • Toán tài chính nâng cao
  • Toán bảo hiểm cơ bản
  • Phương pháp giảng dạy toán 1

đăng ký thi trực tuyến (online) hoặc thi trực tiếp (offline) những môn học trên bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu sau. Đăng ký của sinh viên sẽ được chuyển cho Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng. Các trường hợp sinh viên không đăng ký sẽ do Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng xử lý.

Thời gian đăng ký: đến 12g Thứ hai ngày 26/07/2021. Quá thời gian này sinh viên liên hệ Giáo vụ khoa và Phòng KT&ĐBCL.

Sinh viên điền thông tin vào mẫu sau, ở đó với mỗi môn học sinh viên có thể chọn đăng ký thi bằng hình thức trực tuyến (online), nếu không chọn nghĩa là đăng ký thi bằng hình thức trực tiếp (offline).