Tin mới

Do bị đụng lịch học với 1 số môn khác. Vì vậy, Tổ giảng đường đã thay đổi Phòng học của các môn sau:

 

- MTH10538: Tối ưu hóa ứng dụng T4 (1-4) sẽ chuyển sang Phòng F106

- MTH10449: Quy hoạch tuyến tính T4 (6-9) sẽ chuyển sang Phòng F208

- MTH00015: Giải tích 4A _19TTH_TN T6 (1-4) sẽ chuyển sang Phòng NDH 7.3

- MTH10202: Dự báo T5 (10-12) sẽ chuyển sang Phòng H2.2

- MTH10325 Phân tích thuật toán: đổi tiết học sang T7 (4-6) tại Phòng E202b. (2 tuần sau trở lại T7 (7-9) Phòng E202b)