Tin mới

Do công việc cá nhân đột xuất nên Thầy Đinh Ngọc Tín đề nghị thay đổi lịch học môn Vi mô định lượng của học kỳ 2/ 2020-2021 như sau:

- Lịch cũ: Thứ 5 (1-5)

- Lịch mới: Thứ 2 (1-5) tại Phòng: NDH 8.7