Tin mới

Các học phần sau được thay đổi Phòng học:

- Dự Báo: chuyển từ phòng E404 sang phòng H2.2

- Máy học nâng cao: chuyển từ phòng F305 sang phòng H2.1

- Nhận dạng mẫu: chuyển từ phòng NĐH 8.7 sang phòng F308

- Toán bảo hiểm nâng cao: chuyển từ phòng E403 sang phòng B42

- Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin: chuyển từ phòng NDH8.7 sang phòng máy Khoa toán (Linh Trung)

 

Các học phần sau được thay đổi Lịch học, cơ sở học:

- Phương pháp số trong đại số tuyến tính: đổi lịch học sang Thứ 7 (tiết 4-6) tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Phòng Bộ môn.

- Đại số phân bậc: đổi tiết học từ Thứ 6 (7-10) sang Thứ 6 (6-9).

 

Các học phần sau được dời lịch bắt đầu:

- Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin: dời lịch bắt đầu sang tuần lễ 23/09/2020.

Đại số phân bậc: dời lịch bắt đầu sang tuần lễ 21/09/2020.