Tin mới

Nhằm thực hiện đánh giá ý thức và kết quả tham gia các hoạt động của sinh viên ở mục 5 (quy chế điểm rèn luyện), giáo vụ khoa yêu cầu tất cả các sinh viên đại học của Khoa đọc kỹ quy chế và thực hiện tự đánh giá tại đây.
Thời gian: đến hết ngày 30 tháng 08 năm 2020
Chú ý:
- Sinh viên nào không tham gia tự đánh giá sẽ chỉ được tối đa 4 điểm ở mục này.