Tin mới

Danh sách các học phần bị hủy

  1. MTH10406 - Toán rời rạc (lớp 18TTH và 18TTH-TN)
  2. MTH10332 - Kiểm thử phần mềm
  3. MTH10314 - Quản lý đề án phần mềm
  4. MTH10607 - Phương pháp số cho Khoa học dữ liệu