Tin mới

Theo đề nghị của Phòng Đào tạo, Khoa Toán-Tin học thông báo về việc cho phép sinh viên được đăng ký học phần của Học kỳ II (2019-2020) tối đa là 30 tín chỉ.