Tin mới

Khoa Toán - Tin học thông báo các học phần được Phòng Đào tạo đồng ý mở học trực tuyến đợt 2 như sau:

Sinh viên sẽ đăng ký từ: 9h ngày 13/04/2020 đến 18h ngày 15/04/2020. Tuần lễ bắt đầu học: 20/04/2020

STT Mã mh Tên môn học Lớp
1 MTH00013 Vi tích phân 2A 19TTH1TN
2 MTH00055 Cơ sở lập trình 19TTH1
3 MTH00055 Cơ sở lập trình 19TTH2
4 MTH00055 Cơ sở lập trình 19TTH1TN
5 MTH10601 Lược sử số và đại số 18TTH
6 MTH10541 Lý thuyết trò chơi 17TTH
7 MTH10407 Lập trình hướng đối tượng 18TTH
8 MTH10407 Lập trình hướng đối tượng 18TTH_TN
9 MTH10312 Cơ sở dữ liệu 18TTH