Tin mới

Theo thông báo từ Phòng đào tạo, các học phần mở trực tuyến đợt 1 sẽ bắt đầu học từ tuần lễ 06/04/2020.

Riêng các học phần sau sẽ được dời lại 1 tuần, tuần bắt đầu là 13/04/2020:

- Số học và thuật toán

- Biến hình và xử lý ảnh

- Lập trình web với PHP

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Lập trình web với ASP.NET

- Tính toán di động

- Khai thác dữ liệu.