Tin mới

Khoa Toán - Tin học thông báo các học phần được Phòng Đào tạo đồng ý mở học trực tuyến đợt 1 như sau. Sinh viên sẽ đăng ký/điều chỉnh từ: 9h ngày 31/03/2020 đến 18h ngày 02/04/2020:

Số tt Học phần dạy trực tuyến
1 MTH10540 - Lý thuyết và thuật toán tối ưu không trơn
2 MTH10426 - Quá trình ngẫu nhiên
3 MTH10122 - Hình học sơ cấp
4 MTH10434 - Cơ học vật rắn biến dạng
5 MTH10435 - Cơ học chất lỏng 
6 MTH10353 - Nhập môn Máy Học 
7 MTH10325 - Phân tích thuật toán
8 MTH10323 - Xử lý đa chiều
9 MTH10324 - Số học và thuật toán
10 MTH10331 - Biến hình và xử lý ảnh
11 MTH10337 - Lập trình web với PHP
12 MTH10344 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
13 MTH10345 - Lập trình web với ASP.NET
14 MTH10355 - Tính toán di động
15 MTH10358 - Khai thác dữ liệu

 

Các học phần Seminar, Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập đồ án thực tế hiện chưa được mở học trực tuyến và chưa có thông tin thêm.