Tin mới

THÔNG TIN CHO CAO HỌC KHOÁ 2017: PHÂN BIỆT GIỮA NHÓM ĐỐI TƯỢNG HỌC VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

 1. NHÓM ĐỐI TƯỢNG HỌC

Phòng Sau đại học (SĐH) cho biết theo quy định của Bộ GD-ĐT, để nhận bằng Thạc sĩ, học viên cần tích luỹ ít nhất 180 TC (gồm tín chỉ đại học (TCĐH) và tín chỉ cao học (TCCH)).

Căn cứ vào số TCĐH, các học viên cao học Khoá 2017 được chia ra làm 2 nhóm đối tượng như sau:

Nhóm 3: 120 TC <= TCĐH < 135 TC

Nhóm 2: 135<= TCĐH (riêng nhóm 1 chưa thấy nói đến)

Việc phân chia nhóm đối tượng như trên nhằm mục đích (một cách tương đối) cho học viên thấy mình cần phải học như thế nào để nhận được bằng Thạc sĩ (ví dụ nhóm đối tượng 3 phải học nhiều môn hơn so với nhóm 2 để đạt được ít nhất 180 TC).

 1. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

Có 3 phương thức đào tạo cho học viên K2017:

 1. Phương thức 1 (chương trình nghiên cứu): làm luận văn Thạc sĩ (20TC) (yêu cầu khi báo cáo luận văn phải có bài báo được nhận đăng trên các tạp chí) + học môn.

 2. Phương thức 2 (chương trình định hướng nghiên cứu): làm luận văn Thạc sĩ (12 TC) + học môn.

 3. Phương thức 3 (chương trình định hướng ứng dụng): làm luận văn Thạc sĩ (8TC) + học môn.

Như vậy phương thức 1, học viên sẽ học ít môn (so với hai phương thức còn lại) và tập trung thời gian để có bài báo khi báo cáo luận văn. Với phương thức 3, học viên sẽ học nhiều môn hơn.

 1. CÁC LƯU Ý

 1. Việc xét nhóm đối tượng học sẽ do phòng SĐH xét, và việc này đã được thực hiện cho K2017.

 1. Việc chọn phương thức đào tạo, sẽ do chính học viên làm đơn đăng ký cho phòng SĐH (bắt buộc). Mẫu đơn này có trên web trường (phòng SĐH). Đối với các học viên cao học (K2017) các chuyên ngành liên quan đến Toán, Khoa đã xin gia hạn nộp đơn này đến hết Thứ 3 4/12/2018.

 1. Nhóm đối tượng học được chọn phương thức đào tạo theo nguyện vọng của mình, miễn sao đảm bảo TCĐH + TCCH >= 180 TC.

Ví dụ: 1 học viên cao học chuyên ngành Toán ứng dụng, số TCĐH tích luỹ được là 134 TC sẽ được xếp vào nhóm đối tượng 3. Nhưng học viên này được quyền đăng ký phương thức đào tạo 1, 2 hoặc 3. Như vậy học viên này cần tích luỹ được ít nhất 180 – 134 = 46 TC khi học cao học, có 3 phương án:

 1. Nếu chọn phương thức 1: luận văn (20TC) + học môn (ít nhất 26 TC ~ 7 môn) - học môn ít hơn, chất lượng luận văn yêu cầu cao hơn.

 2. Nếu chọn thương thức 2: luận văn (12TC) + học môn (ít nhất 34 TC ~ 9 môn) - học môn nhiều hơn phương thức 1, yêu cầu luận văn nhẹ hơn phương thức 1.

 3. Nếu chọn phương thức 3: luận văn (8TC) + học môn (ít nhất 38 TC ~10 môn) - học nhiều môn nhất, yêu cầu nội dung luận văn nhẹ hơn phương thức 2.

 1. Học viên cao học nên tham khảo ý kiến của người hướng dẫn, các thầy cô mình cảm thấy có thể tư vấn…để chọn phương thức đào tạo phù hợp (cần xem lại các tín chỉ mà mình đã tích luỹ được). Cần xem lại khung chương trình đào tạo để biết số tín chỉ/số môn bắt buộc của mỗi phương thức học.

 1. Học viên chủ động kiểm tra số tin chỉ mình đã tích luỹ được để đăng ký thêm môn học nhằm đảm bảo thoả điều kiện của phương thức đào tạo đã chọn và yêu cầu của Bộ GD-ĐT (TCĐH + TCCH >= 180 TC).

 1. Với các học viên thiếu tín chỉ (thường thuộc đối tượng 3), phòng SĐH và Khoa có phương án thích hợp để các học viên này học thêm môn (như mở môn mới, chấp nhận việc học môn của chuyên ngành khác… lưu ý phải đảm bảo lớp được mở có đủ số lượng học viên tối thiểu). Học viên gặp khó khăn có thể liên hệ người phụ trách ngành để hỏi ý kiến.