Tin mới

Thời gian: 08:00:10/12/2021 đến 17:00:12/12/2021

Hình thức: Trực tuyến

Đối tượng: Học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên năm cuối.

Trường Đông Giải tích phức và Ứng dụng nhằm cung cấp kiến thức nền tảng của giải tích phức và một số hướng nghiên cứu đương đại liên quan đến giải tích phức và ứng dụng. Các bài giảng được chia thành 2 phần: phần 1 các bài giảng cơ sở nhằm cung cấp kiến thức nền tảng về giải tích phức; phần 2 là các chuyên đề, mỗi chuyên đề giới thiệu về các hướng nghiên cứu liên quan đến giải tích phức.

Đơn vị tổ chức và tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) - Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030, Hội Toán học Thành phố Hồ Chí Minh (HCMMS)

Thông tin chi tiết được cập nhật tại: https://viasm.edu.vn/hdkh/caa2021