Tin mới

Khoa Toán - Tin học nhận được thông báo về Workshop SGPDE "nhằm tạo môi trường để các bạn trẻ hiện đang nghiên cứu trong lĩnh vực Phương trình đạo hàm riêng gặp gỡ và trao đổi về chuyên môn với nhau, và với các đồng nghiệp người Việt Nam đang nghiên cứu, làm việc ở một số trường Đại học trên thế giới", 13-14/7/2020. Thông tin chi tiết có ở https://sgiam.github.io/sgpde-workshop/