Tin mới

Trong đợt đăng ký học phần HK! 2016-2017, Bộ môn Ứng dụng tin học có mở môn học Trí tuệ nhân tạo nâng cao ( Advanced Artificial Intelligence and Deep Learning ) do giáo sư Rao Vemuri, UC Davis giảng dạy. Sinh viên có thể đăng ký học phần này cùng thời gian với đợt đăng ký học phần.