Tin mới

 

 
Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên vừa ký quyết định số 269/QĐ-KHTN-TCHC về việc giải thể bộ môn Toán cao cấp với nội dung như sau:

Điều 1. Giải thể bộ môn Toán cao cấp thuộc khoa Toán - Tin học kể từ ngày 15/05/2008.

Điều 2. Điều động CB-VC thuộc bộ môn Toán cao cấp về các bộ môn sau:

  1. Ông Nguyễn Thành Long, tiến sĩ, về bộ môn Giải tích
  2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân, thạc sĩ, về bộ môn Giải tích
  3. Ông Trần Duy Hiến, thạc sĩ, về bộ môn Giải tích
  4. Ông Lê Vĩnh Thuận, thạc sĩ, về bộ môn Xác xuất thống kê.