Tin mới

 

 

Danh sách báo cáo tại Tiểu ban Toán-Tin học .

Xem các chi tiết khác trên trang web của trường ở đây.

22/05/2008, 15:47 (GMT+7)

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG LẦN 6 - NĂM 2008

 

Thời gian

Nội dung làm việc

Ghi chú

25/3

P. KHCN ra thông báo số 1, công bố danh sách các Tiểu ban và cách thức gởi bài tham gia HN

 

25/3 - 15/7

-     Các Tiểu ban nhận Phiếu đăng ký và Abstract (cả file) từ các tác giả trong và ngoài trường.

-     Các Tiểu ban liên hệ các Nhà khoa học ngoài nước và gởi về P. KHCN Danh sách các Nhà KH đã mời được cần BTC hỗ trợ kinh phí.

 

09/6

Công bố website của Hội nghị

Từ nay - 05/6, BTC HN đặt hàng Selab lập Website

16/6

Họp BTC HN về Tiêu chí chọn bài báo cáo phiên toàn thể

 

15/7 - 14/8

Các Tiểu ban xử lý hồ sơ nhận, xét duyệt chấp thuận Abstract nào được chọn để tiếp tục viết báo cáo toàn văn

 

15/8

Các Tiểu ban gởi Danh sách các tác giả và tên bài được chọn viết toàn văn  về P. KHCN. Kèm CD tổng hợp các file Abstract để BTC up load lên website của HN.

 

18/8

P. KHCN ra thông báo số 2: Danh sách các tác giả có Abstract được chọn viết tiếp bản toàn văn, hạn cuối nộp toàn văn về Tiểu ban là 19/9.

- Các tác giả có thời gian 1 tháng để viết bản toàn văn.

19/9

Các Tiểu ban nhận báo cáo toàn văn.

 

20/9 - 5/10

-     Dựa trên báo cáo toàn văn, Tiểu ban xét duyệt bản báo cáo nào được chọn tham gia HN và cách thức trình bày oral hay poster.

-     Đồng thời, Tiểu ban biên tập các báo cáo toàn văn in Tuyển tập. Mỗi Khoa (có thể có nhiều Tiểu ban) chỉ in 1 Tuyển tập và chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung. BTC HN có hỗ trợ chi phí xuất bản cho mỗi Tuyển tập.

Các Tiểu ban có thời gian 1.5 tháng để biên tập và in Tuyển tập (từ 16/9 - 30/10)

6/10

Tiểu ban gởi về P. KHCN bản kết quả: Danh sách các báo cáo được duyệt và hình thức trình bày oral, poster.

Nhận được Danh sách kết quả, P. KHCN xử lý và gởi in Kỷ yếu; lên kế hoạch đăng ký phòng cho HN

15/10

P. KHCN ra thông báo số 3:

- Kết quả các tác giả được báo cáo và hình thức oral hay poster;

- Báo cáo được chọn cho phiên toàn thể;

- Địa điểm và thời gian tổ chức báo cáo phiên toàn thể và các Tiểu ban.

Các tác giả có thời gian 1 tháng để chuẩn bị báo cáo

31/10

BTC HN và các Tiểu ban gởi thư mời các đại biểu tham dự HN (có thể gởi kèm Kỷ yếu của HN và Tuyển tập của Khoa)

Các Tiểu ban nhận mẫu thư mời in sẵn từ P. KHCN

1/11 - 13/11

P. KHCN chuẩn bị cho buổi báo cáo toàn thể, triển lãm, thư mời, quà tặng, hậu cần,... cho HN

 

14/11

HN bắt đầu