Seminar Nghiên cứu sinh

Bộ môn Giải tích

2023-2024

 

Nghiên cứu sinh: NGÔ VĂN HÒA 

 

Tên báo cáo: Lý thuyết và ứng dụng của giải tích phân thứ cho hệ động lực không chắc chắn

Thời gian: 19, December, 2023, 10.15 a.m -11.00 a.m

Địa điểm: F207, University of Science, 227 Nguyen Van Cu street, District 5, Ho Chi Minh City

Organizer: KIM HA, LY (Vietnam National University – Ho Chi Minh City, University of Science)