1. Link 1: Đăng ký tham dự mini course tại hội nghị khoa học Trường "Giải tích toán học và các vấn đề liên quan" 

https://forms.gle/oTfjfDqptwzfagPj6

2. Link 2: Đăng ký tham dự Hội nghị "Giải tích toán học và các vấn đề liên quan" 25-26/11/2022

https://forms.gle/c72kbmpuudeL3QoV9