Website chính thức của Hội nghị:
 
Đường dẫn để nộp tóm tắt báo cáo bằng hệ thống EasyChair như sau:
 
Ban Tổ chức cũng xin thông báo là Cổng tiếp nhận các tóm tắt báo cáo vẫn được mở sau ngày 15/09/2022 cho đến khi có thông báo mới.