Bộ môn xác suất thống kê dự kiến tổ chức bảo vệ luận văn cao học (online) vào đầu tháng 10.
Học viên nào có nhu cầu đăng ký, đề nghị thực hiện theo các bước sau
 
1. Trước ngày 10 tháng 9, Giảng viên hướng dẫn gửi e-mail cho trưởng bộ môn 
thông báo về việc đồng ý cho học viên bảo vệ và đề xuất 2 phản biện cho luận văn.
 
2. Trước ngày 10 tháng 9, Học viên gửi đơn xin bảo vệ, tên đề tài để bộ môn dự kiến hội 
đồng và ngày bảo vệ. 
 
3. Ngày 13 tháng 9, bộ môn sẽ gửi đề xuất hội đồng cho học viên. Học viên làm thủ tục
trực tiếp với phòng sau đại học trước ngày 15-9 (bảo đảm thời gian trước khi bảo vệ khoảng nửa tháng).
 
Bộ môn XSTK.