Hình ảnh:

HNKHT 2020 anh DSCN4976

HNKHT 2020 anh

 

Đây là chương trình của Tiểu ban Toán - Tin học. Chương trình của toàn hội nghị có trên trang web của hội nghị. Hội nghị diễn ra theo kế hoạch trong hai ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2020 theo hình thức trực tiếp.


ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN - TIN HỌC

-------------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

TIỂU BAN TOÁN - TIN HỌC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -- ĐHQG-HCM

Ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2020

hnkhTruong 2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, định kỳ hai năm một lần, tổ chức Hội nghị Khoa học toàn trường cho tất cả các ngành khoa học, các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo của trường. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học của trường và các đơn vị có quan hệ hợp tác trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Hội nghị cũng là dịp để giao lưu, trao đổi tìm ý tưởng, giải pháp cho các vấn đề khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hợp tác, hình thành các nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực trong và ngoài trường. Một mục tiêu không kém phần quan trọng nữa của Hội nghị là tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trong trường báo cáo các kết quả của mình.

Hội nghị khoa học lần 12 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM (VNUHCM-US-Conf) sẽ được tổ chức vào ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2020 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM.

Website hội nghị: Trang Tiếng Việt https://hnkh.hcmus.edu.vn/  hoặc Trang Tiếng Anh: https://conf.hcmus.edu.vn/

Hội nghị có Tiểu ban Toán - Tin học. Bên cạnh thông báo của Trường thì dưới đây là thông tin chi tiết hơn về  Tiểu ban Toán - Tin học.

TB T TH

1. Thành phần tham gia hội nghị tại Tiểu ban Toán - Tin học

  • Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực liên quan đến Toán và Tin học.
  • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM liên quan đến Toán và Tin học.

2. Hình thức tổ chức

Các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster). Các báo cáo được trình bày trực tiếp. Địa điểm tổ chức tiểu ban là ở cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ Quận 5.

hnkhTruong 2020 logo

3. Các Phân ban của Tiểu ban Toán - Tin học và địa chỉ liên hệ

Trưởng tiểu ban: TS. Huỳnh Quang Vũ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Phó Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Thư ký tiểu ban: TS. Bùi Xuân Thắng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Tiểu ban Toán - Tin học có các Phân ban và người Chủ trì phân ban như sau:

  • Phân ban Đại số và lý thuyết số: PGS.TS. Mai Hoàng Biên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TS. Trịnh Thanh Đèo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), GS.TS. Bùi Xuân Hải (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

  • Phân ban Khoa học tính toán:  TS. Vũ Đỗ Huy Cường (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TS. Lê Ánh Hạ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TS. Ông Thanh Hải (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

  • Phân ban Phương trình đạo hàm riêng: TS. Nguyễn Thành Long (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), PGS.TS. Nguyễn Huy Tuấn (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

  • Phân ban Ứng dụng Tin học: TS. Nguyễn Thanh Bình (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TS. Trần Anh Tuấn (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

  • Phân ban Xác suất Thống kê: TS. Hoàng Văn Hà (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), GS.TS. Đặng Đức Trọng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

  • Phân ban Giáo dục Toán học: TS. Trần Nam Dũng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TS. Nguyễn Viết Đông (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TS. Lê Bá Khánh Trình (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

  • Phân ban Tối ưu: PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TS. Nguyễn Thị Thu Vân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

  • Phân ban Các lĩnh vực khác:  PGS.TS. Lý Kim Hà (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TS. Huỳnh Quang Vũ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Người muốn tham gia Hội nghị có thể trực tiếp liên hệ với các Chủ trì phân ban phù hợp.

4. Hình thức đăng ký và tham gia

Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ thực hiện đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo trên hệ thống EasyChair (có đường dẫn từ trang web hội nghị): https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf20

Hội nghị không thu phí tham gia, người tham gia tự túc đi lại và ăn ở.

5. Công bố khoa học các báo cáo tuyển chọn

Các báo cáo tham gia hội nghị, sau khi được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, sẽ được gửi đi phản biện bài viết toàn văn để công bố trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM.

Thời gian nộp bài viết toàn văn tham gia đăng Tạp chí dự kiến vào tháng 01/2021. Sau khi được phản biện và chỉnh sửa theo yêu cầu của Tạp chí, bài viết toàn văn có thể được đăng trong các số dự kiến dành cho Hội nghị (Số 01-02 năm 2021).

6. Các thời hạn cuối

12/11/2020

Tác giả/đồng tác giả đăng ký tài khoản và gởi bài tóm tắt báo cáo đợt 1 trên hệ thống EasyChair.

13/11/2020 -

22/11/2020

Tác giả/đồng tác giả đăng ký tài khoản và gởi bài tóm tắt báo cáo đợt 2 trên hệ thống EasyChair. 

25/11/2020

Thông báo chấp nhận báo cáo đợt 1. Mỗi tiểu ban chuyên môn thông báo tác giả kết quả xét duyệt qua email.

28/11/2020

Thông báo chấp nhận báo cáo đợt 2. Mỗi tiểu ban chuyên môn thông báo tác giả kết quả xét duyệt qua email. 

1/12/2020

Nộp bản chỉnh sửa bài tóm tắt. Tác giả/đồng tác giả chỉnh sửa và gởi lại bài tóm tắt trên hệ thống EasyChair.

 18-19/12/2020

Hội nghị. Các báo cáo trình bày theo hình thức báo cáo miệng (oral) hay treo bảng (poster) theo các tiểu ban

 

7. Thông tin thêm