Quy định Học bổng khuyến khích mới được ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-KHTN ngày 25/3/2024 xem tại đây