1. Thông tin chung:
Chương trình được triển khai với mục đích phát triển tiềm năng tư duy sáng tạo của các nhà nghiên cứu hiện đã có bằng tiến sĩ và có nguyện vọng lĩnh hội các kỹ năng mới thông qua các chương trình huấn luyện quốc tế nâng cao, đa lĩnh vực, đa khu vực. Học bổng sẽ được cấp cho các nhà nghiên cứu xuất sắc có nhu cầu thực hiện nghiên cứu tại các nước thành viên Liên minh Châu Âu (European Union – EU) hoặc các nước trong chương trình nghiên cứu đổi mới sáng tạo Horizon Europe và các nước ngoài EU khác.
Chương trình được phân ra 2 dạng học bổng:
- European Postdoctoral Fellowships: dành cho nhà nghiên cứu không phân biệt quốc tịch muốn di chuyển trong các nước thành viên EU (hoặc các nước có liên kết với Horizon Europe) hoặc từ vùng khác đến châu Âu để thực hiện nghiên cứu từ 1 đến 2 năm.  
- Global Postdoctoral Fellowships: dành cho nhà nghiên cứu muốn thực hiện nghiên cứu ở ngoài châu Âu kéo dài 2 đến 3 năm, trong đó 1 tới 2 năm đầu phải được thực hiện ở các nước thuộc Thế giới thứ ba không có liên kết, tiếp theo là 1 năm đối ứng bắt buộc tại một tổ chức đặt tại một nước thành viên EU (hoặc các nước có liên kết với Horizon Europe). Dạng này chỉ dành cho nhà nghiên cứu có quốc tịch hoặc thường trú tại các nước thành viên EU (hoặc các nước có liên kết với Horizon Europe)
Nội dung chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại đường link: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/calls/msca-postdoctoral-fellowships-2024
2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 23/4/2024 – 11/9/2024.
3. Đối tượng:Các nhà nghiên cứu phải có:
- Bằng tiến sĩ. Các ứng viên đã hoàn tất việc bảo vệ luận án nhưng chưa được chính thức cấp bằng tiến sĩ cũng có thể ứng cử.
- Tối đa 8 năm kinh nghiệm nghiên cứu kể từ ngày nhận được bằng tiến sĩ. Những kinh nghiệm không liên quan đến nghiên cứu, những khoảng nghỉ trong sự nghiệp sẽ không được tính vào hạn mức này.
-  Ứng viên trong 36 tháng trước hạn nộp đơn không được có quá 12 tháng công tác, học tập tại nước của tổ chức nghiên cứu nơi họ sẽ thực hiện nghiên cứu được học bổng tài trợ.
4. Phúc lợi:
EU sẽ tài trợ các nhà nghiên cứu các khoản sau:
- Phụ cấp sinh hoạt.
- Phụ cấp khi tham tham dự trao đổi.
- Các phụ cấp nhu cầu đặc biệt khác và hỗ trợ cho gia đình (tùy trường hợp cụ thể).
- Chi phí liên quan đến nghiên cứu, đào tạo, và các hoạt động xây dựng mạng lưới có liên quan khác,
- Phí quản lý và các chi phí gián tiếp khác.
5. Quy trình và hồ sơ dự tuyển: tham khảo website chương trình tại
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/news/msca-postdoctoral-fellowships-call-opening-soon-6-steps-prepare-your
và https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships