Khoa Khoa học cơ bản, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng 01 giảng viên Bộ môn tin học, tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc các chuyên ngành Máy tính và CNTT, Khoa học dữ liệu, Cơ sở toán học cho tin học. 

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn dự tuyển, nhiệm vụ và cách thức nộp hồ sơ dự, ứng viên vui lòng xem tại đây: https://ump.edu.vn/tuyen-dung/thong-bao-ve-viec-tuyen-dung-giang-vien-cong-tac-tai-khoa-khoa-hoc-co-ban/91 

Hạn chót nộp hồ sơ: đến hết ngày 05/04/2024.