Trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng, nâng cao các làm việc và kỹ năng mềm cho sinh viên, UNDP - Miliman GAIN tổ chức chuỗi webminar thứ 2 với nội dung chính là tập huấn các kỹ năng mềm như viết CV, resume, xây dựng kế hoạch làm việc, ... Chuỗi webminar này gồm 3 phiên như sau:

 Capture décran 2024 03 09 à 08.51.29

Báo cáo viên:

  1. Briana Botros (Consulting Actuary from Miliman, Chicago Health Practice)
  2. Danh Mai (Consulting Actuary from Miliman, Chicago Financial Risk Management Practice)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh. 

Đăng ký tham dự tại đây: Soft skills training 

Miliman Softskills image003