Trường THPT chuyên Quang Trung thông báo việc tuyển dụng giáo viên năm học 2023-2024 như sau:

Nhu cầu tuyển dụng: 03 giáo viên THPT

STT Tên môn Số lượng Ghi chú
 1 Tin học    01  
 2 Âm nhạc 01  
 3 Công nghệ công nghiệp 01  

Chi tiết https://drive.google.com/file/d/16wwdz5UkH8aaV91Y8xV3MFXh9Gz2VDqB/view?usp=sharing