Khoa Khoa học Cơ bản, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng 2 giảng viên cho Bộ môn Tin học, ứng viên là Thạc sĩ không quá 35 tuổi, thuộc các chuyên ngành Cơ sở toán cho tin học, Khoa học dữ liệu, Máy tính và CNTT có thể dự tuyển. 

Thông tin chi tiết về thông báo tuyển dụng xem tại đây