Ngày 01/06/2023, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030.

Xem nội dung quy chế