Vào ngày 01/10/2019 Khoa Toán Tin học đã ký MOU cùng công ty DAC (Decent Actuarial Consultants Co). Theo nội dung MOU, công ty DAC sẽ hỗ trợ cho sinh viên của Khoa lệ phí thi nếu sinh viên đạt được chứng chỉ Exam P hoặc FM trong thời gian từ 01/10/2019 đến 01/10/2020.

Ngoài ra, trong buổi lễ ký MOU, đại diện Công ty DAC đã giới thiệu cho sinh viên của Khoa về định hướng nghề Actuary cũng như cơ hội thực tập tại DAC cho sinh viên.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ.

1

2

3