Dưới đây là danh sách một số đơn vị doanh nghiệp có thỏa thuận, có truyền thống hợp tác, thân hữu với Khoa Toán - Tin học, hoặc có cựu sinh viên Khoa đã hoặc đang làm việc. Đây là những nơi có tiềm năng thuận lợi hơn cho sinh viên của Khoa khi tìm việc làm.

Bảo hiểm

Giáo dục

Tin học

Tài chính

Công nghệ