Danh sách học phần dự kiến sẽ được mở vào Học kỳ hè (HK3/2023-2024) dành cho sinh viên học lại:

Mã MH Tên MH Số TC sotiet LT sotiet TH sotiet BT giaidoan Sỉ số Lịch học LT Lịch học TH/BT Gv phụ trách Địa điểm
MTH10407 Lập trình Hướng đối tượng 4 45 30 0 2 80 T4 (1-5) T4 (6-8)
T4 (8-10)
Hà Văn Thảo Linh Trung

 

Lưu ý: Khoa chỉ mở học phần học lại giai đoạn chuyên ngành (K2022 trở về trước). Sinh viên các khóa sau sẽ học học phần này trong kế hoạch của học kỳ chính thức.